Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Drieman Nieuwbouwmakelaars, gevestigd te Anne Frankkade 25, 2406DH Alphen aan den Rijn (hierna: Drieman Nieuwbouwmakelaars), www.mijnaarhof.nl

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of contactformulier die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Drieman Nieuwbouwmakelaars is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene gegevens
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Uw woonwensen zoals budget, aantal slaapkamers, type woning etc.
Kenmerken van uw huidige woonsituatie en huidige woning zoals gezinssamenstelling, koop/huurhuis, etc.

Bij digitale inschrijving
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Identificatie
IBAN rekeningnummer
Burgerlijke staat
Inkomensgegevens
Eigen middelen
WOZ / Verkoopwaarde / huurprijs van uw huidige woning
Huidige hypotheekschuld
Of u reeds een financiële check heeft uitgevoerd
Uw voorkeuren voor de gewenste toekomstige woning

Surf en klikgedrag
IP-adres van een websitebezoeker
Geolocatie van een websitebezoeker
Uw surfgedrag of klikgedrag

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Drieman Nieuwbouwmakelaars. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

Het verzenden van onze nieuwsbrief en e-mail notificaties
Het op de hoogte houden van actueel woning/nieuwbouwaanbod per e-mail
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
U de mogelijkheid te bieden om projecten en woningen als favoriet te markeren
U de mogelijkheid te bieden om u digitaal in te schrijven op woningen/nieuwbouwprojecten
U de mogelijkheid te bieden een woning toe te wijzen
U de mogelijk te bieden om uw aankoopproces digitaal te volgen
Het in kaart brengen van uw interesses
Het opbouwen van een persoonlijk profiel voor het optimaliseren en personaliseren van de website zodat deze beter aansluit bij uw behoeftes
Inzicht te krijgen in de markt, waar mogelijk geanonimiseerd

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Woonaccount
Binnen de website heeft u de mogelijkheid een Woonaccount aan te maken. Binnen dit account heeft u de mogelijkheid uw persoonsgegevens te controleren en te corrigeren. Ook heeft u hier de mogelijkheid in te zien met welke deelnemende makelaarskantoren en projectontwikkelaars u uw gegevens gedeeld heeft.

Verstrekking aan aangesloten makelaars en opdrachtgevers
Wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief bij een specifiek nieuwbouwproject delen wij uw persoonsgegevens met de betreffende makelaar en/of projectontwikkelaar die het project in verkoop heeft. Het gaat hierbij alleen om de gegevens zoals vermeld bij 'Algemene gegevens'.

Bij een digitale inschrijving voor het kopen of huren van een woning delen wij uw persoonsgegevens zoals vermeld bij 'Digitaal inschrijven' alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met de betrokken makelaar(s) en projectontwikkelaars.

Binnen uw woonaccount heeft u altijd de mogelijkheid om in te zien met welke makelaar en/of opdrachtgever u uw gegevens gedeeld heeft. Ook kunt u uw toestemming hier op elke moment intrekken.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie ons cookiebeleid

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Via uw Woonaccount heeft u inzage in uw persoonsgegevens zoals wij deze van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u bij ons een verzoek indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alphen@drieman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via alphen@drieman.nl.